Zonnepanelen schoonmaken


Haal het maximale rendement uit je investering !

 Indien je echt het maximum rendement uit je installatie wil halen reinig je de zonnepanelen best regelmatig, uiteraard is alles afhankelijk van de regio/omgeving waar u woont en de hellingsgraad waarin uw zonnepanelen liggen.

(Zonnepanelen die minder hellend liggen worden frequenter gereinigd als zonnepanelen die zeer hellend liggen > 25° !!!)

Bulens-Cleaning gebruikt hiervoor steeds osmose water ( Puur-zuiver water ) , dit water is vrij van chemicalien, algen en kalk, waardoor er geen kans is op kalkvorming en minder groenvorming achteraf .

En bovenal een zeer ecologische manier om uw panelen jaarlijks proper te houden!


Wij maken zoveel mogelijk gebruik van onze telewash, hoogwerker of robot waardoor wij uw dak of dakgoten meestal niet hoeven te betreden.

Bij grotere oppervlaktes glas of grote hoeveelheden zonnepanelen maken wij zelfs gebruik van onze wasrobot.

Reinigen Verhardingen

Voor het schoonmaken van uw oprit, terras, paden, klinkers, beton, tegels, kasseien, .... kan u ook bij ons terecht!

Wij reinigen u verharding volledig naar uw wens, Hoge- of lagedruk, schrob-zuigmachine of een reiniging met onze klinkerreiniger!

Een schone verharding oogt niet alleen mooi maar is ook een stuk veiliger. (Glad door groenvorming, struikelgevaar door onkruid, verzakkingen door slecht hemelwaterafvoer,  onderhoud is een must ! ).


Wij kunnen u ook enkele nabehandelingen aanbieden;

-Inzanden klinkers/kasseien ( wit zand - polymeer zand.)

-Aanbrengen Green Clean BM chemie                  ( Ontgroening-product  -     anti-mos/schimmel)Surface Renovating

Surface renovating is het herstellen/onderhouden van dof geworden laklagen.

Het vernieuwen van UV-verweerde coating van aluminium schrijnwerk of andere gelakte oppervlakken en poederlakken.

Bij een regelmatige behandeling met Surface Renewer wordt de ondergrond gevoed en blijft een nieuw uitzicht behouden.

 • Reinigt, doet de originele kleur herleven en geeft een diepe glans.
 • Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering.
 • Veilig en eenvoudig met onmiddellijk resultaat.

-> Novatio is een onderhoud product dat je jaarlijks dient te (her)gebruiken/ aan te brengen.

indien u uw poort/kaders/... te weinig kleurpigment(afgeweerd) bevatten kan deze behandeling niet toegepast worden en is de enige oplossing herschilderen!


Ramenwasserij


( Enkel voor Regio Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout en Boortmeerbeek. Incl. deelgemeenten!)


Wij zorgen voor schone ramen bij u privé en/of bij uw bedrijf, hiervoor maken wij gebruik van zowel traditionele technieken ( Handwas met water en zeep) als moderne technieken

( Telewas, Osmose, hoogwerker, hoge-lage druk,... ).

Wij wassen zowel de binnenzijden als de buitenzijden van uw ramen. ( Vrije keuze)

Kaders, panelen, rolluiken en veluxen kunnen naar wens mee gereinigd worden.

U kiest zelf de frequentie wanneer wij langskomen.

Alles gebeurt steeds op afspraak!


Veranda's, overkappingen, koepels, luiken, lamellen, glas, polycarbonaat, panelen, lichtstraten, serres, glaspartijen,... kunnen ook door ons schoongemaakt worden.

Bulens - Cleaning

Algemene voorwaarden;

1.Verkoper / dienstverlener

Bulens-cleaning heeft haar maatschappelijke zetel te 1982 Elewijt, Waversebaan 114 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer is BE0836068437

info@bulens-cleaning.be


2. Toepassing

  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.


  3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


  4. Levering en diensten

  Producten en diensten worden enkel geleverd in België. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


  5. Klachten

  Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, Drie (3) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, drie (3) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.


  6. Waarborg

  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.


  7. Verzakingsrecht - Retourneren

  In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij contact opnemen via info@osmosewaterkopen.be en de goederen in originele staat klaar zetten zodat deze door onze eigen diensten kunnen worden opgehaald. Hiervoor wordt een transportkost van 50,00 € aangerekend. Goederen die specifiek voor de Koper besteld zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Het osmosewater valt onder bederfelijke waren en wordt niet teruggenomen. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terugbetaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending.


  8. Overmacht

  Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen onverwachte onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


  9. Betaling

  Naast contante betaling aanvaarden wij ook volgende veilige online betaalmethoden via Payconiq, Contant, overschrijving met Belfius & KBC ter plaatse. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 1982 Elewijt, Waversebaan 114 op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 10 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van min.€50,00 verschuldigd + 10% van de openstaande bedragen.

  Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.


   10. Cookies

   Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


   11. Intellectuele eigendom

   Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


   12. Bewijs

   Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, ...).


   13. Scheidbaarheid

   Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.


   14. Toepasselijk recht

   Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.


   uw privacy;

   Bulens-cleaning hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bulens-cleaning houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

   Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
   - verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   - vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je

   persoonsgegevens gewaarborgd is;
   - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

   waarvoor ze zijn verstrekt;
   - op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
   Als Bulens-cleaning zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Bulenzr@gmail.com - Bulens-cleaning


   • Waarom verwerken wij u gegevens;

   Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
   - om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst),
   - om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing(gerechtvaardigd belang),
   - het versturen van nieuwsbrieven, thematische mails en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
   - het versturen van offertes, facturen, rappels voor openstaande facturen, maken van afspraken.


   Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
   persoonlijke identiteitsgegevens: firmanaam, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, btw nummer en alle relevante bedrijfsgegevens m.b.t. facturatie. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

   • Verstrekking aan derde partijen;

   De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); het verzorgen van IT-infrastructuur het verzorgen (en verspreiden) van eventuele nieuwsbrieven en uitnodigingen. het uitvoeren van werkzaamheden in onze opdracht door personeel en onderaannemers (enkel naam en adres om de werf te situeren) Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


   • Bewaartermijn

   Bulens-cleaning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.


   • Beveiliging van de gegevens

   Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder: Alle personen die namens jswindowcleaning van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


   • Jouw rechten omtrent je gegevens

   Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken


   • Klachten

   Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


   • Wijziging privacyverklaring

   Bulens Cleaning kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


   Annuleren afspraken

   Afspraken annuleren is gratis tot 48u voor uw afspraak, indien niet tijdig geannuleerd word de wasbeurt integraal aangerekend!

   unsplash